صفحه اصلي
اطلاعات و خدمات
انتشارات
بازديدها
پرسشهاي متداول
تاريخ و زمان ديجيتال
تاريخ و زمان عقربه اي
تبليغ ها
تماس ها
جستجو
دستورالعملها
زبان ها
نظر خواهي
ورود كاربران
آمار بازديدها
اطلاعات مختلف
بايگاني اخبار
پرتال سازمان جهاد كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد
پيام رئيس سازمان
پيوندهاي مفيد
تاريخ بروزرساني
خلاصه اخبار بخش كشاورزي
سامانه ها و بانك ها
فرآيندهاي خدمت به مردم
گزيده اخبار بخش كشاورزي
ورود كاربران
فرآيندهاي خدمت به مردم
 
1394/4/6 شنبه جلوگيري از تبديل اراضي زراعي و باغ ها
متخلفين تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي و باغات   
 

1- هدف : جلوگيري از تبديل اراضي زراعي و باغ ها

2- دامنه عملكرد:  استان كهگيلويه و بويراحمد

3- تعاريف :

4- شرايط كلي :                            

5- مدت زمان انجام كار :

- بستگي به پاسخ استعلام هاي بعمل آمده از ادارات ذيربط و تشكيل جلسات مربوطه دارد

6- مراحل و شرح اقدامات :

- شناسائي افراد متخلف توسط مامورين اجرايي مديريت هاي جهاد كشاورزي شهرستان ها و تعيين موضوعيت و مساحت و نوع تغيير كاربري و مشخصات افراد متخلف توسط مديريت هاي جهاد كشاورزي شهرستان ها

- اخطاركتبي به متخلف توسط مامورين اجرايي مديريت هاي جهاد كشاورزي شهرستان ها به منظور توقف عمليات و تنظيم صورت جلسه لازم در اين خصوص

- درصورت ادامه اقدامات خلاف متخلف بنا به درخواست مأموران مديريت هاي جهاد كشاورزي شهرستان ها ، نيروي انتظامي موظف است از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد

- مديريت جهاد كشاورزي مكلف است ضمن ارزيابي اراضي توسط كميسيون تقويم با توجه به صورت جلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضائي اقدام نمايد

- حضور كارشناس مديريت جهاد كشاورزي يا مديريت امور اراضي در جلسات محاكم قضائي و پيگيري پرونده تخلف تا حصول نتيجه

- صدور رأي دادگاه در مورد پرونده متخلف مبني برقلع و قمع مستحدثات غير مجاز

- اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع مستحدثات غير مجاز و اعاده زمين به حالت اوليه با حضور نماينده دادگاه و نماينده نيروي انتظامي

- وصول جريمه تعيين شده از متخلف توسط مراجع قضائي

 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 1232
خانه | بازگشت | حريم شخصي کاربران Guest (portalguest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.